Organizace přijímacího řízení

1.  Přijímací řízení se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2.  Žáci jsou přijímáni do přípravného studia před I.stupněm základního studia od 5 let.
     Žáci jsou přijímáni do přípravného studia před II.stupněm základního studia od 13 let. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3.  Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4.  Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5.  Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek a v případě nedostatečné kapacity přijímáme dle bodového ohodnocení u talentové přijímací zkoušky. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou tedy talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.
6.  Vzhledem k vysokému počtu zájemců o studium na ZUŠ Odry a nedostačující kapacitě školy si v případě úspěšného vykonání talentových zkoušek škola vyhrazuje právo rozhodnout při přijímání žáků ve prospěch uchazeče, který doposud nenavštěvuje žádné další studijní zaměření.

7. Talentové zkoušky se budou konat 15. a 16. června 2020 v Odrách a 17.června 2020 ve Spálově. Informace o výsledku talentových přijímacích zkoušek bude zveřejněna dne 26.6.2020 na webových stránkách www.zusodry.cz . Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 je 31.

   Přihláška do ZUŠ a rezervace času zkoušky k vyplnění online ...ZDE »
Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracování (v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.). Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkouškyPřihlášku do ZUŠ vyplňte, odešlete a vytištěnou přineste k talentové zkoušce.

Předpoklady pro studium a podmínky splnění talentových zkoušek jsou ověřovány prostřednictvím těchto činností:

Hudební obor 
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na nástroje:
klavír, keyboard, housle, kytaru, basovou kytaru, violoncello, klarinet, cimbál, fagot, trubku, příčnou flétnu, zobcovou flétnu, akordeon, bicí a výuku sólového zpěvu. Předpoklady ke studiu a talentová zkouška se uskutečňují prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
● zpěv písně (intonace),
● zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (sluch),
● zopakování vytleskaného rytmu (rytmus).

Výtvarný obor
Předpoklady ke studiu a talentová zkouška se uskutečňují prostřednictvím splnění zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru předložit domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.
Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:
● kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby,
● znalost barev, barevná skladba,
● základní pracovní návyky.

Taneční obor
Předpoklady ke studiu a talentová zkouška se uskutečňují prostřednictvím zkoumání pohybové a rytmické způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění),
● fyzické dispozice.

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení 
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP, rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
● přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
● konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
● využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
● využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

Žáci jsou přijímáni do přípravného studia před I.stupněm základního studia od 5 let. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia před II.stupněm základního studia od 13 let. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.